Bureau

Plezier in architectuur is onze belangrijkste drijfveer. U kunt bij ons terecht voor creatieve oplossingen. Door te luisteren naar uw wensen/eisen en met de inbreng van onze ideeën zullen wij u verrassen met een uniek plan.
Lees verder »
AGG

Tijdens het ontwerpproces werken we in teamverband met behulp van stiften, pennen, maquettes en geavanceerde 3D-computerprogramma’s om zodoende een goed beeld te kunnen vormen van het ontwerp op de betreffende locatie. Op deze manier kunnen de plannen kritisch beoordeeld worden en waar nodig aangepast.

Het gerealiseerde project moet volledig beantwoorden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Architektengroep Gelderland is een bureau dat werkt vanuit een heldere en eenvoudige organisatiestructuur en hierdoor zijn de lijnen binnen het bureau kort en direct.

Ons streven is het vinden van een juiste balans tussen architectuur, techniek en kostenbeheersing. Wij vinden het van belang om als onafhankelijk adviseur voor en tijdens de bouw de noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken.

Met een vaste kern van medewerkers worden alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden en disciplines voorbereid, uitgewerkt en begeleid. Uit deze deelwerkzaamheden kan een pakket worden samengesteld, afgestemd op de aard en omvang van het project.

Ambitie op het gebied van circulair bouwen en renoveren:

Stel je een wereld voor waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen door met de circulaire ontwerpprincipes aan de slag te gaan.
Lees verder »

Architektengroep Gelderland wil zijn bijdragen aan de ambitie van een circulaire gebouwde omgeving in Nederland in 2050. Ons bureau onderschrijft de 5 circulaire ontwerpprincipes die zijn opgesteld door de BNA in het Manifest Circulaire Architectuur (zie bijlage).

Circulariteit is de volgende stap in het bouwen aan een duurzame leefomgeving. Meer dan bij andere duurzame maatregelen, vergt het een fundamentele procesverandering in de bouw.

Hierbij is de architect niet alleen de ontwerper maar juist ook de verbinder tussen ambities, opdrachtgevers en leveranciers. De architect als aanjager en adviseur die de opdrachtgever inzicht kan geven in de impact van een circulair project, en sturend is binnen een multidisciplinair team.

Bij de transformatie- en woningbouwopgave waar de bouwwereld momenteel voor staat is circulariteit een krachtig tool om integrale oplossingen te bedenken, zowel op gebieds-, community- als gebouw niveau. Circulariteit zou onderdeel van elk project moeten zijn en een vanzelfsprekende parameter bij het maken van ontwerp keuzes.

“Het begint bij gebouwen en materialen zo hoog mogelijk waarderen en dus hergebruiken. Als dat niet kan, zoeken we de oplossing in Biobased materialen. Lukt dan niet dan is retech de oplossing. Kortweg nieuwe materialen slim ontwerpen en toepassen. Je kunt het ook losmaakbaar bouwen noemen.”

BIM heeft de toekomst

De bouw vernieuwt! BIM heeft de toekomst. De traditionele aanpak van het bouwproces, het estafettemodel, is steeds meer uitzondering dan de regel. Door gebruik te maken van Revit ontstaat er een 3D gebouw-model, waarbij de informatie behouden, hergebruikt en gedeeld wordt.
Lees verder »

Ontwerpproces

De bouw vernieuwt! BIM heeft de toekomst. De traditionele aanpak van het bouwproces, het estafettemodel, is steeds meer uitzondering dan de regel. Ketenintegratie is de norm. Reeds in 2005 heeft het ontwerpteam de overstap gemaakt van een 2D tekenpakket naar het 3D gebouw-model met Autodesk Revit Architecture. Door gebruik te maken van deze software ontstaat er een netwerkmodel, waarbij de informatie behouden, hergebruikt en gedeeld wordt. Alle partijen managen informatie. De informatie wordt benut bij tenders, advies voorbereiding en uitvoering, beheer en onderhoud.

Gedurende het gehele ontwerpproces is goede communicatie de sleutel tot succes. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het bewaken van de juiste informatiestromen en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij zorgen ervoor dat de informatiestromen voor betrokkenen helder zijn.

Een goed voorbeeld daarvan is door vroeg in de ontwerpfase een ruimteboek (platte- gronden, wandaanzichten en 3D-views) te ontwikkelen opgemaakt vanuit ons BIM-model. De plattegrond en wandaanzichten van iedere ruimte zijn hierin groot uitgewerkt, waarbij alle voorzieningen (zoals deurtypen en pantry’s) in die ruimte zijn aangegeven en gespecificeerd. Daarnaast nemen we een afwerkstaat, kleur- en materiaalstaat op, ondersteund met uitgebreide monster-moodboards. Opdrachtgever en gebruikers zien zo duidelijk hoe het eindresultaat eruit komt te zien. De ervaring leert dat eindgebruikers dit als zeer plezierig ervaren en de communicatie voor alle betrokkenen zeer effectief maakt.

Toetsing en acceptatie

Verder biedt het ruimteboek de opdrachtgever en gebruiker de gelegenheid de proceseisen die omschreven staan in de vraagspecificatie te controleren en optimaal in te vullen. In de volgende stappen wordt het Ruimteboek opgemaakt:

  • Stap 1: ruimtelijk en functioneel
  • Stap 2: technische installaties
  • Stap 3: kleuren en materialen (inclusief (monster-)moodboards)

Opmerkingen worden direct opgenomen in het model en ter definitieve goedkeuring, gelijk aan ontwerpfasering, voorgelegd aan de opdrachtgever. Dit model vormt een optimaal hulpmiddel om de ontwerpproducten te verifiëren ten aanzien van de eisen en tot gewenste resultaten te komen. Omdat we de totale ontwerpfase werken vanuit één BIM-model bent u ervan verzekerd dat gemaakte keuzes daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Team

Arnoo Holleman AvB

architect / directie

Robin Velsink

directeur / directie

Ruben Hartman

Ruben Hartmann MSc

architect

Bernardo Huitink

projectleider

Evert-Jan Maalderink

bouwkundig tekenaar

Peter Meurs

bouwkundig tekenaar

Lars Breukelaar

Lars Breukelaar MSc

ontwerper

Tymen Branderhorst

Tymen Branderhorst

bouwkundig tekenaar

Willem Lanke

bouwkundig tekenaar / BENG adviseur

Laurens Scholten

Laurens Scholten

bouwkundig tekenaar / systeembeheerder

Marjan Toonk

receptioniste / secretaresse